Máte dotazy? Volejte +420 415 653 233

Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ

Vyplnění přihlášky

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce:

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

Dokumenty ke stažení:
Přihláška Soukromá MŠ Mateřinka


Doložení řádného očkování dítěte

Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na druhé straně Evidenčního listu. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. V případě, že dítě nebylo očkováno, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Dokumenty ke stažení:
Evidenční list
Dětský očkovací kalendář


Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Odevzdání přihlášky

Vyplněnou a podepsanou přihlášku je možné doručit následujícími způsoby s tím, že preferovány jsou body 1-3:

1. do datové schránky školy (Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o. Louny, zjy3e7r),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), info@msmaterinka.cz
3. poštou, vše vložit do obálky s nápisem „Zápis“ (ne doporučeně)
4. osobní podání: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno e-mailem (info@msmaterinka.cz) osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Kontaktujte nás

IT a Web Partner, oprava hřiště

oficiální partner školky